Jaarverslag 2016

Bestuur

  • Voorzitter:                           Arie de Kluijver
  • Secretaris:                           Henk van der Werff
  • Penningmeester:               Bas Kool
  • Lid:                                       Rob Flipse (o.m. internationale contacten)
  • Lid:                                       Paul Mercken
  • Lid:                                       Joos Geerts (nieuwe media)

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2016 tweemaal vergaderd: 12 januari en 15 september, beide vergaderingen waren in Hoogland. Daarnaast heeft waar nodig besluitvorming via e-mail plaatsgevonden.

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 27 februari 2016  in De Grondslag in Bunnik.

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling van HKN is het stimuleren van studie, het lezen over en het schrijven over tanka, haiku en senryu en tevens het bevorderen van contacten tussen degenen die zich hiermee bezighouden in binnenland en buitenland. Dat wordt onder meer gerealiseerd door het uitgeven van het tijdschrift Vuursteen, Nieuwsbrief van het bestuur,  Ontmoetingsdagen, onderhouden van de website, geven van workshops, promotieactiviteiten, de HKN bibliotheek en activiteiten van leden.

Voor een kort verslag over het tijdschrift Vuursteen wordt verwezen naar de bijdrage van de redactie verderop in dit verslag.

Website, Facebook en nieuwsbrief

De website van de HKN is www.haiku.nl. De redactie van de website wordt gevormd door Arie de Kluijver en Henk van der Werff. Het bezoekersaantal van de website ligt gemiddeld rond de 1500 opgevraagde pagina’s per maand, met een dip in de zomermaanden en een piek in december. In totaal zijn er 12.518 bezoekers geweest, die in totaal 44.006 pagina’s hebben bekeken.

De nieuwsbrief wordt via de mail verstuurd, die ook niet-leden via de website toegestuurd kunnen krijgen. Leden zonder internet / e-mail krijgen de nieuwsbrief nog per post opgestuurd. De digitale Nieuwsbrief is in 2016 viermaal verschenen.

Op Facebook is een afdeling actief:  De Haiku Nederland Groep, beheerd door Jaap de Mol en Marjan Bertrums, waar inmiddels 179 (vorig jaar 106) mensen lid van zijn.

De website www.tanka-kyoka-sedoka.com is overgenomen door Arnold Vermeeren. Er zijn twee websites bijgekomen:

  • www.haikubibliotheek.nl en wordt beheerd door Henk van der Werff. Op deze website zijn uitgaven te vinden over Japanse dichtkunst
  •  www.tanka-tanbun.com Deze website is in het leven geroepen door Simon Buschman en bevat informatie over de tanbun (proza met een tanka) en tanka. 

Social media

Haiku leent zich uitstekend voor publicatie op social media. Daarmee kan een groot publiek worden bereikt en wordt haiku meer bekend en mogelijk meer beoefend. Dat is voor het bestuur reden geweest mij te benaderen om haiku actief op social media te presenteren. De eerste plannen daarvoor zijn het afgelopen jaar ontwikkeld: in 2017 komt er een openbare Facebook pagina waarin aan dit onderwerp aandacht wordt besteed. Haiku lezen en/of schrijven maakt mindful, daar is in deze haastige tijd waarin we leven veel behoefte. In 2017 wordt mindfulness dan ook het focuspunt.

Ontmoetingsdag in Leiden

Bij de inloop met koffie en thee wordt al snel duidelijk dat veel leden van Haiku Kring Nederland aan de ontmoetingsdag deelnemen. Na het welkomstwoord door voorzitter Arie de Kluijver, begint na een korte introductie de dansgroep, Raiden Yosakoi. De eerste dans heet “God van geluk” en het plein voor de “Old School” dient als een toneel vol strijdkreten en beweging. Daarop volgt “De Vissersdans”, niet alleen de vis maar ook het binnenhalen ervan word uitgebeeld.

Opgepept nemen we binnen plaats voor de lezing van Kiyo Fujiki. Kiyo start haar lezing met een historisch overzicht van het korte Japanse vers. Ze geeft aan dat de tanka er eerder was dan de haiku. Hierna geeft Kiyo een overzicht van de Japanse en de internationale tanka- en haiku-organisaties. In Japan zijn er zeer veel beoefenaars van tanka en haiku. Tevens is er voldoende ruimte voor de publicatie van tanka en haiku in verschillende kranten en tijdschriften. Kiyo geeft ook voorbeelden van speciale tanka, zoals tanka over de ernstige aardbeving die in 2011 Japan trof. Kiyo sluit af met haiga uit Japan en drie recente haiga van de Leidse haiku-kern.

Na de lezing is er een lunch en ruim de gelegenheid voor de leden van alle kernen, die naar Leiden zijn afgereisd, om met elkaar kennis te maken. Voldaan van de lunch en de gevoerde conversaties wordt het programma vervolgd met Japanse muziek. Roderick De Munck, voorheen tandarts, nu musicus heeft in drie jaar zijn Japans instrumentarium uitgebreid van één naar drie kotos en een shamisen.

Vijf stukken, waaronder een voor koto bewerkt Barokmuziekstuk, een Catalaanse melodie, een filmisch stuk en het oudste bekende stuk voor koto met afsluitend een uitgebreide solo op shamisen. Ik ben ingedeeld in de workshop renga, geleid door Nette Menke. We maken een kettinggedicht in twee groepen van drie en een groep van vier, rond het thema herfst. Onze groep komt tot vier van de zes voorgeschreven strofes, een renga. Het zijn net aaneengeregen pareltjes.

Het rode blad
schrijft zichzelf uit de esdoorn
in de hortustuin (Rob)

Kastanjes vallen samen
eikels vlak voor mijn voeten (Marijke)

Herfststukjes maken
geeft veel herinneringen
aan mijn schooltijd (Sjaan)

Ik pik de kleuren al op
voor nog te komen neefje (Jim)

Als afsluiting worden de resultaten van zowel de renga, de sumi-e en de tankaworkshop onder het voetlicht gebracht. Op http://www.tanka-kyoka-sedoka.com/ staan voorbeelden van tanka’s die tijdens de tankaworkshop geschreven zijn. Ik ben onder de indruk van de inkttekeningen op rijstpapier uit de sumi-e workshop door Caroline Stroeks. De belangstelling die ik al aan de dag leg voor tanka, wordt eveneens gesterkt door het verslag van Jaap de Mol over de door hem gegeven workshop.

De drie winnaars van de dierenkukai worden bekend gemaakt door Rob Flipse. De prijs bestaat uit elk een acrylschilderij van Nan Schepers rondom de bekroonde haiku, gekozen uit de ruim veertig inzendingen. De eerste prijs was voor Anne Bijvoet met deze haiku:

telkens weer
komt hij aangerend
meer stok dan hond

De tweede prijs ging naar Eddy Cornelisse:

schapen in de mist
met iedere ademzucht
een schaapje erbij

De derde prijs was voor Ina Kuiper:

Dichte mist,
ik hoor dat hij er is
de merel.

De dag wordt afgesloten met een dankwoord en applaus voor de workshop begeleiders, de
Vuursteen redactie, de ledenadministratie, de organisatoren van de dag, de voorzitter en de
mensen van ‘The Old School’. Zeer veel dank voor de geleverde prestaties en de geweldige
ontmoetingsdag in de hoop dat deze volgend jaar zal worden geëvenaard, zo niet
overtroffen!                                                                                          Verslag door Jim van der Eng

Workshops en promotie

Tijdens de druk bezochte Japanmarkt op 15 mei in Leiden is promotie gemaakt voor haiku. Meer dan 3.000 mensen bezochten de vele kraampjes met Japanse producten zoals prenten, kimono’s, porselein en natuurlijk sushi. Ook voor fans van de moderne Japanse popcultuur, zoals cosplay, manga en anime merchandise, is er genoeg te doen. In de stand van Haiku Kring Nederland werden boeken verkocht en veel vragen beantwoord. Veel dank aan de stand bemensing: Tini Haartsen-Slappendel, Inge Steenmeijer en Arie de Kluijver.

Op zondag 11 december is door Henk van der Werff een haiku workshop gegeven bij het Humanistisch Verbond Eemland in Amersfoort. Aanwezig waren ca. 50 mensen. Tijdens mijn presentatie heb ik de geschiedenis van de haiku uitgelegd aan de hand van een selectie van tanka’s en haiku’s. Achteraf hebben de aanwezigen zelf enkele haiku’s gemaakt en voorgelezen.

HKN Bibliotheek

De HKN bibliotheek was ondergebracht in het Poëziecentrum Nederland in Nijmegen en is gehuisvest op dezelfde locatie als de Bibliotheek Gelderland-Zuid. Wij zijn Wim van Til dankbaar voor zijn inspanningen.

Haikukernen

Momenteel zijn er meerdere kernen actief, te weten:
– Almere
– Alphen aan de Rijn
– Haaglanden
– Leiden
– Midden-Nederland
– Noordoost (Groningen)
– Rotterdam
– Veluwe (nieuw)
– Zaanstad
– Zeeland

Het bestuur prijs zich gelukkig dat in 2016 de kern Veluwe er bij is gekomen.

Verslag ledenadministratie 2015

 Aantal leden op 1-1-2016                                192

In 2016 overleden                                                  8

Jan van Atten
Gert Boerma
Mevrouw Groenland
Frank Grulls
Marije Krul
Piet van Luijk
Kees Stigter
Ada Vorrink

Aantal opzeggingen                                            12

Nieuwe leden                                                       26

Royementen                                                           2

Aantal leden per 1-1-2017                             205

Alle leden ontvangen Vuursteen. Behalve 5 exemplaren van Vuursteen voor de bibliotheek van de HKN sturen we een exemplaar naar de Koninklijke Bibliotheek, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Universiteitsbibliotheek Leiden, het ZBplanbureau en Bibliotheek van Zeeland, het Nederlands Letterkundig Museum, de uitgeverij Kairos, de uigeverij Kontrast en de redactie van “Schreef”. Ook de British Haiku Society en de Haiku Society of America krijgen een exemplaar van Vuursteen toegestuurd. Leden van het bestuur van de HKN en de redactieleden ontvangen enkele extra exemplaren voor “promotionele doeleinden”.

Jaarverslag Vuursteen 2016 

Het tijdschrift verscheen in de maanden maart, juni, september en december. In totaal heeft de redactie 136 stukken kopij ontvangen. Dit is 36 % meer dan in het jaar 2015. Het gaat hierbij om de verzameling van verzen voor het ingezonden werk, artikelen, rubrieken zoals De klassieken herlezen, Samen bouwen, Bekroonde verzen, In memoriam, haibuns en tanbuns (de laatste is een nieuwe term van Simon Buschman voor een stuk proza met een tanka), de kukai, de opgaverubriek, boekbesprekingen, nieuwe publicaties, verslagen, mededelingen en vonkjes.

65 stukken kopij waren voor publicatie geschikt en het grootste deel is in 2016 verschenen. De rest zal in 2017 gepubliceerd worden. Voor het ingezonden werk werden in totaal 994 verzen aan Riet De Bakker gestuurd. Hieruit werden 83 haiku’s en tanka’s in de rubriek Keuze uit ingezonden werk of als Vrij blad gepubliceerd. Dit is 8,3 % van alle verzen die werden opgestuurd. Het percentage is iets hoger dan in 2015 (toen was het 7,8%).

De jaargang telde 152 pagina’s. Verdeeld over vier nummers werden 46 pagina’s volledig gevuld met poëzie: verzen uit het ingezonden werk, vrije bladen, de overige pagina’s met (bijvoorbeeld) de verzen uit de kukai, de bekroonde verzen en uit artikelen die vrijwel volledig met verzen waren gevuld.

Van verschillende auteurs werden haibuns gepubliceerd (11 pagina’s, dit is bijna het dubbele van 2015, toen waren het er 6). 70 pagina’s werden gevuld met artikelen (in het vorig jaar 47), 11 door de Opgaverubriek, 2 met boekbesprekingen (17 in 2015) en tot slot vulden de Nieuwe publicaties, Mededelingen en Vonkjes nog eens 12 pagina’s (13 in 2015). Op heel veel van deze pagina’s vinden we ook haiku’s of tanka’s.

Wat er gepubliceerd gaat worden, wordt bepaald door de hele redactie. Elk nummer heeft een aantal vaste onderdelen, waarvan nooit wordt afgeweken, en wat er verder van de geselecteerde kopij in een nummer komt wordt door de eindredacteur (Marian Poyck) bepaald op grond van de beschikbare ruimte en de urgentie. Wat overblijft, wordt met voorrang in het erop volgende nummer geplaatst.

Er zijn nog stukken kopij uit eerdere jaren bewaard gebleven omdat de redactie hier “nog iets mee wil gaan doen”. Tevens kunnen we nog een tijdlang putten uit artikelen van Wirth uit 2013.

Aan het begin van 2016 heeft Ferre Denis zich uit de redactie teruggetrokken. Hij is opgevolgd door Jean-Marie Werrebrouck. De andere Vlaamse redactieleden zijn Riet De Bakker, Walter Vereertbrugghen en Luc Lambrecht en de Nederlanders: Marian Poyck (eindredacteur), Leidy de Boer (secretaris), Arnold Vermeeren en Helena van den Enden. Er is geen nieuwe hoofdredacteur aangesteld.

De redactie kwam viermaal op een zondag in januari, maart, juli en oktober bijeen, telkens in Nederland (Rotterdam).

 

Leidy de Boer, redactiesecretaris