Contributie

Fijn dat je lid bent van de Haiku Kring Nederland.

Haiku Kring Nederland stimuleert het lezen en schrijven van haiku, tanka en aanverwante poëzievormen. In Nederland zijn diverse lokale haikukernen aanwezig. Elk jaar wordt een landelijke haikudag georganiseerd. En leden kunnen mooie e-boeken downloaden. Het lidmaatschap bedraagt slechts € 35,- per kalenderjaar.

De voordelen van je lidmaatschap:

  • Elk kwartaal ontvangt je Vuursteen, tijdschrift voor haiku en tanka
  • Ontmoet mensen die enthousiast zijn over haiku in een lokale kern of op onze landelijke haikudag
  • Download e-boeken vol mooie haiku en tanka

Een lidmaatschap inclusief een abonnement op kwartaaltijdschrift Vuursteen bedraagt € 35,- per jaar (buitenland € 40,- per jaar). Het lidmaatschap loopt vanaf de datum van aanmelding tot en met 31 december van dat jaar, en wordt daarna steeds met ingang van 1 januari twaalf maanden voortgezet, tenzij vόόr 1 december het lidmaatschap wordt opgezegd. Je contributie kan je overmaken op bankrekeningnummer NL 04 INGB 0004 4172 31 ten name van Haiku Kring Nederland.

Privacyverklaring

U heeft met Haiku Kring Nederland (HKN) een overeenkomst waarbij HKN de verplichting heeft u per kwartaal een exemplaar van de Vuursteen toe te sturen en waarbij u tot wederopzegging de verplichting heeft om de contributie te betalen als vermeld op de website van HKN. Opzeggen van de overeenkomst kan steeds per eind van ieder kalenderjaar.

HKN zal de door u opgevoerde (gewijzigde) persoonsgegevens verwerken. Het verwerken van uw persoonsgegevens kan worden uitgevoerd via geautomatiseerde procedures en houdt in het verzamelen, vastleggen, ordenen en vernietigen daarvan.

HKN zal nimmer vragen om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, blijken van lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Mocht HKN bijzondere persoonsgegevens ontvangen, dan zal zij die niet verwerken en onmiddellijk vernietigen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van (1) de financiële boekhouding, zoals het versturen van aanmaningen of het (telefonisch) benaderen bij niet of te late betaling, (2) het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie en (3) analyse van het totale ledenbestand op groei van het ledenbestand en veroudering of juist verjonging van het bestand.

De verwerking van de persoonsgegevens namens en voor HKN wordt uitgevoerd in eerste instantie door de administrateur of contactpersoon voor correspondentie (vermeld in de Vuursteen) en/of door (één van de leden van) het bestuur van de HKN. Deze personen zijn vrij om de gegevens te delen met andere (rechts)personen die binnen de HKN betrokken (kunnen) zijn bij de documentatie, de administratie en de uitvoering van de overeenkomst.

Ik geef HKN uitdrukkelijk toestemming om de door mij verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te delen met de (rechts)personen die betrokken (kunnen) zijn bij de documentatie, administratie en uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer ik deze toestemming wil intrekken, zal ik dit schriftelijk aan HKN mededelen. HKN zal de persoonsgegevens vervolgens vernietigen voor zover (delen ervan) niet nog noodzakelijk ter voldoening van haar uit de wet voortvloeiende administratie en/of fiscale verplichtingen dienen te worden behouden.