Ledenvergadering HKN 2022

Op zondag 10 april 2022 van 13.00 tot 16.00 uur is de HKN Ledenvergadering 2022 gehouden in Molen De Kroon, Klarendalseweg 82, 6822 GC Arnhem.

De agenda van de ledenvergadering was:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag van de vorige ledenvergadering
  3. Jaarverslag en Jaarrekening 2021
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  5. Begroting 2022 en vaststellen contributie 2022
  6. Rooster van aftreden van bestuurders
  7. Welke plannen hebben de HKN-leden?
  8. Rondvraag en sluiting

Hieronder de vergaderstukken met dank aan onze secretaris Inge Steenmeijer:
Concept verslag vorige ledenvergadering
Concept jaarverslag 2021