Ledenvergadering HKN 2023

Op zondag ?? van 13.00 tot 16.00 uur wordt de HKN Ledenvergadering 2023 gehouden in ???

De agenda van de ledenvergadering was:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag van de vorige ledenvergadering
  3. Jaarverslag en Jaarrekening 2022
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  5. Begroting 2023 en vaststellen contributie 2023
  6. Rooster van aftreden van bestuurders
  7. Welke plannen hebben de HKN-leden?
  8. Rondvraag en sluiting

Hieronder de vergaderstukken met dank aan onze secretaris Inge Steenmeijer:
Concept verslag vorige ledenvergadering
Concept jaarverslag 2022