Ledenvergadering HKN 2023

Op zaterdagmiddag 11 maart 2023 van 14.00 tot 16.30 uur was de HKN Ledenvergadering 2023 gehouden in de Koolzaal van de Openbare Bibliotheek Leiden, Nieuwstraat 4 in Leiden.

De agenda van de ledenvergadering was:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen verslag van de vorige ledenvergadering
 3. Jaarverslag en Jaarrekening 2022
 4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 5. Begroting 2023 en vaststellen contributie 2023
 6. Rooster van aftreden van bestuurders
 7. HKN Ontmoetingsdag in Utrecht met als thema ‘Samen-Wabi-Sabi’
 8. Werkgroep Online
 9. Werkgroep Laagdrempeligheid
 10. Werkgroep Kernen
 11. Rondvraag en sluiting

Hieronder de vergaderstukken met dank aan onze secretaris Inge Steenmeijer:
Verslag ledenvergadering 2022
Jaarverslag 2022

Concept verslag ledenvergadering 2023