Ledenvergadering 2021

Op zaterdag 30 oktober van 10.30 tot 11.30 uur is de HKN Ledenvergadering 2021 gehouden in Restaurant Buck, in Boskoop. De ledenvergadering werd gehouden voorafgaand aan de HKN ontmoetingsdag. De agenda van de ledenvergadering was:

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag van de vorige ledenvergadering
  3. Jaarverslag en Jaarrekening 2020
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  5. Begroting 2021 en vaststellen contributie 2021
  6. Formele vaststelling (procedure van) royementen
  7. Rooster van aftreden van bestuurders
  8. Paul Mercken aanmoedigingsprijs 2022
  9. Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd 2021/2022
  10. Rondvraag en sluiting

Hieronder de vergaderstukken met dank aan onze secretaris Inge Steenmeijer:
Verslag ledenvergadering 2020
Jaarverslag 2020