Jaarverslag 2018

Bestuur

 • Voorzitter:                          Arie de Kluijver
 • Secretaris:                          Inge Steenmeijer
 • Penningmeester:              Bas Kool
 • Lid:                                      Henk van der Werff
 • Lid:                                      Jaap de Mol

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2018 tweemaal vergaderd: 19 januari en 21 september, beide vergaderingen waren in Hoogland. Daarnaast heeft waar nodig besluitvorming via e-mail plaatsgevonden.

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 24 februari 2018 in Cultuurboerderij De Nieuwe Erven in Amersfoort.

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling van HKN is het stimuleren van studie, het lezen over en het schrijven over tanka, haiku en senryu en tevens het bevorderen van contacten tussen degenen die zich hiermee bezighouden in binnenland en buitenland. Dat wordt onder meer gerealiseerd door het uitgeven van het tijdschrift Vuursteen, Nieuwsbrief van het bestuur,  Ontmoetingsdagen, onderhouden van de website, geven van workshops, promotieactiviteiten, de HKN bibliotheek en activiteiten van leden.

Voor een kort verslag over het tijdschrift Vuursteen wordt verwezen naar de bijdrage van de redactie verderop in dit verslag.

Sociale Media en de Nieuwsbrief

De website van de HKN is www.haiku.nl. De redactie van de website wordt gevormd door Arie de Kluijver en Henk van der Werff.  Het bezoekersaantal van de website ligt gemiddeld rond de 1500 opgevraagde pagina’s per maand, met een dip in de zomermaanden en een piek in december. In totaal zijn er 22.468 bezoekers geweest (17.171 in 2017), die in totaal 64.474 pagina’s (56.757 in 2017) hebben bekeken. De nieuwsbrief wordt via de mail verstuurd, die ook niet-leden via de website toegestuurd kunnen krijgen. Leden zonder internet / e-mail krijgen de nieuwsbrief nog per post opgestuurd. De digitale Nieuwsbrief is in 2018 viermaal verschenen.

Op Facebook is een afdeling actief: De Haiku Nederland Groep, beheerd door Marjan Bertrums. Daarnaast heeft de HKN een eigen kanaal op youTube.com dat gebruikt wordt om promotiefilmpjes te plaatsen, zoals bijvoorbeeld een oproep aan kinderen om deel te nemen aan de World Children Haiku wedstrijd.

Ontmoetingsdag in Almere

De jaarlijkse Ontmoetingsdag Dag Haiku Kring Nederland werd gehouden op zaterdag 13 oktober 2018. Het gastheerschap lag dit jaar bij de Kring Almere. Veronica Stutvoet maakte het volgende verslag. De Kring Almere realiseerde zich in de voorbereiding van de dag dat veel mensen nog nooit in Almere zijn geweest en misschien uit zichzelf er nooit naar toe zullen gaan. Voor Almere geldt helaas het gezegde dat onbekend onbemind maakt. Terwijl Almere heel verrassend is. Als spoor door de dag loopt het thema ‘Waar bent u eigenlijk vandaag?’ Een paar voorbeelden.

De Kring Almere noemt zich zelf een kring op de zeebodem en heeft zijn eerste bundel ook zo genoemd. De promotiefilm van de kring laat zien hoe die zeebodem er na het droogvallen in 1968 uitziet. Lege ruimten, natuurgebieden, prachtige randmeren en steden. Steden waarvan Almere de grootste is en waarin veel gebeurt. Een gebied dat inspireert tot haiku’s maken.

Staatsbosbeheer werd uitgenodigd om hier iets over te vertellen. Het is voor een organisatie als Staatsbosbeheer een groot verschil of je oude natuur op de Veluwe beheert of dat je een immense kleivlakte moet inrichten. Een spoor is ook de locatie waar de dag zou plaatsvinden, in de Bierbrouwerij op het Stadslandgoed de Kemphaan met als overburen het opvangcentrum van Stichting Aap, slechts 2 km van het stadscentrum. De kemphaan die op de kaft van de bundel met inzendingen prijkt, het restaurant dat ‘broodjes aap’ serveerde. Dat alles moest de genodigden een beeld geven waar zij terecht waren gekomen. Uit alle delen van het land kwamen haiku minnaars nieuwsgierig en op tijd aan en vormden een fijn en inschikkelijk publiek.

Staatsbosbeheer

Na het welkom, uitgesproken door Ivonne Liebregts van de Kring Almere en Arie de Kluijver voorzitter van Haiku Nederland, krijgt Freek Rebel van Staatsbosbeheer het woord. Freek gaat in op de functie die Staatsbosbeheer in de Noordoostpolder en de Flevopolders heeft. Hij doet dit aan de hand van kaarten. De taak van Staatsbosbeheer in een dergelijk gebied, dat nog steeds aan het ontstaan is, moet gericht zijn op de verhouding tussen het groeiend aantal inwoners van 0 naar 200.00 en vervolgens naar 350.000 en de verdeling van het Groen tussen de woongebieden. Sinds kort moet er ook rekening worden gehouden met de Floriade. Er kan heel veel als je zoveel grond tot je beschikking hebt, maar de tegenvallers zijn dan ook navenant, zoals de berkenziekte bijvoorbeeld.

Paul Mercken Aanmoedigingsprijs

Nadat de vragen aan Freek Rebel zijn beantwoord, wordt er doorgegaan met het volgende onderdeel: de uitreiking van de Paul Mercken aanmoedigingsprijs (zie ook verderop in dit verslag). Voor deze eerste in het kader van de Paul Mercken Aanmoedigingsprijs te houden wedstrijd is gekozen voor de tanka. De jury bestond uit Jeanine Hoedemaker en Arnold Vermeeren. Jaap de Mol verzorgde het secretariaat. Paul Mercken is persoonlijk aanwezig bij de prijsuitreiking. Hieronder volgen de namen van de winnaars en hun winnende tanka.

1e prijs: Willy Callens

hoe zacht jouw handen

nu ik jouw nagels knip

merk ik het pas-

uit mijn kindertijd bleef me

vooral jouw strenge hand bij

2e prijs: Jaap Boekhout

mijn oma, nog zie

ik haar zitten voor het raam

van haar woonkamer

het buitenleven speelde

zich af in ‘t spionnetje

3e prijs: Arno Groote

Japanse wierook

kringelt op in de zendo

en stilte daalt neer

als de tempelbel verstomt

hoor je alleen jezelf nog

De winnaar van de 1e prijs wil desgevraagd wel vertellen hoe hij zich voelt. Overdonderd dus. Hij vertelt dat hij nog een groentje is in de bloeiende Haikuwei. Hij beoefent de kunst nog maar kort. “Ik kom aanlopen en bam! De eerste prijs! Zo gek.” Het thema voor 2019 luidt: Haiku Suite.

Tijd voor de lunch.

De rijk gesorteerde boekentafel lonkt. Zo zelfs dat het restaurant meldt dat de soep koud wordt. Ivonne Liebregts verzoekt iedereen om op tijd terug te zijn voor het onderdeel Muziek.  Gelukkig is de lunchtijd ruim bemeten en kan er rustig gegeten en gezellig gepraat worden. Een rondje langs de deelnemers leert dat men het naar de zin heeft.

Muzikaal intermezzo

Jan Guichelaar en Arthur Klaassen staan al klaar. Jan legt uit dat hij als componist geprobeerd heeft om haiku’s te vertolken in muziek. De 17 lettergrepen te vatten in noten. Hij heeft twee muziekstukken gecomponeerd. Het eerste stuk omvat de 17 lettergrepen op formalistische wijze, in het tweede zijn sfeer en inhoud in noten omgezet. Jan componeerde aanvankelijk voor blokfluit, maar heeft de stukken bewerkt voor de hobo, het instrument dat Arthur bespeelt. Nico van Dam leest een haiku voor en Arthur en Jan beginnen te spelen. Het resultaat is verbluffend. Het publiek wordt op deze manier op zes prachtige haiku’s getrakteerd. Hieronder volgen er drie. Mooi om te lezen, maar eigenlijk moet je deze drie mannen aan het werk zien.

O, oude vijver
een kikvors springt van de kant
geluid van water

de maan even aan de hemel
de boomtoppen eronder
druipen van de regen

zelfs zo’n verrekte kraai
ziet er nog mooi uit
‘s ochtends in de sneeuw

Workshops

Tijd voor de workshops. Er wordt massaal voor de Ginko over het Stadslandgoed gekozen. Het is ook zulk mooi weer, zo mooi dat de workshop die de bundel met inzendingen zal bespreken ook een plaatsje buiten zoekt. Foto’s laten zien dat men hard aan het werk is rond de houten picknickbank. De workshop haiku’s maken aan de hand van de binnen tentoongestelde kunst bewaren we voor slecht weer. Bij terugkomst melden de wandelaars dat het een mooie wandeling was, die inspireerde tot haiku’s schrijven. Iemand schreef onderweg zes haiku’s. De (vertraagde) koffie en thee wordt mee naar buiten genomen. Er is nog tijd over voor het voorlezen van vijf haiku’s en dan is het tijd om deze dag af te sluiten. Ivonne Liebregts doet dat namens de Kring Almere en Arie de Kluijver namens het bestuur. Hij laat zijn enthousiasme stevig blijken, wat de Almeerders doet stralen.

Verslag Ontmoetingsdag van Veronica Stutvoet

Promotie

Op 20 mei stond de HKN wederom op de druk bezochte Japanmarkt in Leiden en maakte promotie voor haiku. De HKN-kraam stond schuin tegenover het SieboldHuis, waar Kris Schiemeier, directeur SieboldHuis, in aanwezigheid van de Japanse ambassadeur en met de krachtige klanken van taiko-drums deze (elfde) Japanmarkt opende. In de stand van HKN werd promotie voor haiku en andere Japanse dichtvormen gemaakt, werden boeken verkocht en veel vragen beantwoord.

De competities

De Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd

In aansluiting op de uitgebreide informatie in het jaarverslag 2017 over de Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd 2017 (een tweejaarlijks terugkomende wedstrijd) – 2018: de termijn van inzendingen sloot op 15 januari 2018.  In de maanden die volgden deed de jury zijn werk (dat bleek lang niet altijd gemakkelijk!) en leverde een gedegen juryrapport. Aan vier kinderen werd een prijs toegekend, ook kreeg een aantal kinderen een eervolle vermelding. De feestelijke prijsuitreiking vond plaats op 16 mei 2018 in het sfeervolle Sieboldhuis te Leiden. Hierbij was ook een delegatie vanuit de Japanse ambassade aanwezig. Na evaluatie van de eerste Nederlandse deelname hebben het HKN bestuur en de werkgroep gezamenlijk besloten om deel te nemen aan de World Children’s Haiku Contest 2019/2020.

 1. De Paul Mercken Aanmoedigingsprijs

Bij het verlaten van het bestuur werd door Paul Mercken een geldbedrag ter beschikking gesteld om jaarlijks (en gedurende tien jaar) te besteden aan een activiteit, project, gedichtenwedstrijd, etc. passend bij de doelstelling van de vereniging. Het bestuur besloot om een ‘Paul Mercken Aanmoedigingsprijs’ in het leven te roepen en organiseerde voor het jaar 2017/2018 een tankawedstrijd. De wedstrijd ging van start direct na de Ontmoetingsdag te Nijmegen (okt. 2017). Vanaf 1 augustus 2018 ging de jury, bestaande uit Jeanine Hoedemakers en Arnold Vermeeren, aan de slag met de beoordeling van de inzendingen. Er werden 67 inzenders geteld (waarvan 35 personen lid van de HKN). De prijsuitreiking vond plaats op de Ontmoetingsdag in Almere, oktober 2018. Er werd een 1ste, 2de en 3de prijs toegekend aan resp. Willy Callens, Jaap Boekhout en Arno Groote (zie ook het verslag van de Ontmoetingsdag).

Jaap de Mol

HKN Bibliotheek

In de haikubibliotheek draait het om het behoud van haikubundels, al dan niet in digitale vorm. Daarvoor is er contact met het poëziecentrum in Nijmegen. De boeken die er staan worden in kaart gebracht en op haiku.nl is te lezen of ze daar beschikbaar zijn. Als dit zo is, staat er (PcN) achter de titel. Afgelopen jaar zijn er ook veel boeken binnengekomen. Deze boeken worden aangevuld in het poëziecentrum als ze daar ontbreken. De rest wordt verkocht op de HKN-dag of op de ledenvergadering tegen een acceptabele prijs om ervoor te zorgen dat de boeken niet worden weggegooid. Afgelopen HKN-dag is dit voor het eerst gebeurd en de opbrengst hiervan was ca. 70 euro, die naar de HKN is gegaan. Verder worden er op haiku.nl PDF-bestanden geplaatst van boeken die daar bekeken kunnen door leden. 

Henk van der Werff

Haikukernen

Momenteel zijn de volgende kernen actief:

 • Almere – Hetty Glashorster
 • Alphen aan de Rijn – Marian de Wit
 • Arnhem – Marian Bertrums
 • Haaglnden – Hanneke Lameijer
 • Leiden – Arie de Kluijver
 • Noordoost Nederland (Groningen) – Nol Hovens
 • Rotterdam – Helena van den Enden
 • Veluwe – Nico van Dam
 • Zaanstad – Ria Havenstroom
 • Zeeland – Lies Drenth
 • Zuid-Limburg – Paquita Perez

Daarnaast zijn er 4 schriftelijke/digitale kernen:

 • Correspondentiekern Haik Nederland – Marijke Mertens
 • Digitale Haiku Kern – Hilde van Engelen
 • Digitale UTA Kern – Simon Buschman
 • Facebook Werkplaats – Marian Bertrums

Verslag ledenadministratie

Aantal leden op 1-1-2017232
In 2018 overleden-2
Gerard Mijnhardt
Max Verhart
Aantal opzeggingen-21
Nieuwe leden in 201728
Royementen-2
Aantal leden per 1-1-2018235

Alle leden ontvangen Vuursteen. Behalve 5 exemplaren van Vuursteen voor de bibliotheek van de HKN sturen we een exemplaar naar de Koninklijke Bibliotheek, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Universiteitsbibliotheek Leiden, het ZBplanbureau en Bibliotheek van Zeeland, het Nederlands Letterkundig Museum, de uitgeverij Kairos, de uitgeverij Kontrast en de redactie van “Schreef”. Ook de British Haiku Society en de Haiku Society of America krijgen een exemplaar van Vuursteen toegestuurd. Leden van het bestuur van de HKN en de redactieleden ontvangen enkele extra exemplaren voor “promotionele doeleinden”.

Inge Steenmeijer

Jaarverslag Vuursteen 2018

Het tijdschrift verscheen in de maanden maart, juni, september en december. In totaal heeft de redactie 122 stukken kopij ontvangen. Er zijn 9 stukken kopij minder bij de redactie binnengekomen dan in het jaar 2017. De totale kopij is een verzameling van verzen voor het ingezonden werk, artikelen, rubrieken zoals De klassieken herlezen, Samen bouwen, Bekroonde verzen, In memoriam, haibuns, de kukai, de opgaverubriek, boekbesprekingen, nieuwe publicaties, verslagen, mededelingen en vonkjes. 51 Stukken kopij waren voor publicatie geschikt en het grootste deel is in 2018 verschenen. De rest zal in 2019 gepubliceerd worden. Voor het ingezonden werk werden in totaal 1130 verzen aan Riet De Bakker gestuurd. Hieruit werden 79 haiku’s en tanka’s in de rubriek Keuze uit ingezonden werk of als Vrij blad gepubliceerd. Dit is 7%, beduidend minder dan in 2017, toen werd 12% van alle ingezonden verzen gepubliceerd.

 De jaargang telde 152 pagina’s. Verdeeld over vier nummers werden 58 pagina’s volledig gevuld met poëzie: verzen uit het ingezonden werk, vrije bladen, de verzen uit de kukai, de bekroonde verzen en de pagina’s uit artikelen die vrijwel volledig met verzen waren gevuld. In 2017 waren dit er 49.

Van verschillende auteurs werden haibuns gepubliceerd: 10 pagina’s, 8 minder dan in 2017. 50 pagina’s werden gevuld met artikelen, 55 in 2017. 11 door de Opgaverubriek, dit was ook zo in 2017; 12 met boekbesprekingen (9 in 2017), en tot slot vulden Nieuwe publicaties, Mededelingen en Vonkjes nog eens 11 pagina’s, in 2017 waren dit er 16. Op heel veel van deze pagina’s vinden we ook haiku’s of tanka’s. In het zomernummer stonden we uitgebreid stil bij het overlijden van oud-hoofdredacteur Max Verhart.

Wat er gepubliceerd gaat worden, wordt bepaald door de hele redactie. Elk nummer heeft een aantal vaste onderdelen, waarvan nooit wordt afgeweken, en wat er verder van de geselecteerde kopij in een nummer komt, wordt door de eindredacteur (Marian Poyck) bepaald op grond van de beschikbare ruimte en de urgentie. Wat overblijft, wordt met voorrang in het erop volgende nummer geplaatst.

De redactie heeft in 2018 geen wijzingen gekend. Er zijn 4 Vlamingen: Jean-Marie Werrebrouck, Riet De Bakker, Walter Vereertbrugghen en Luc Lambrecht en 4 Nederlanders: Marian Poyck (eindredacteur), Leidy de Boer (secretaris), Arnold Vermeeren en Helena van den Enden. Er is geen nieuwe hoofdredacteur aangesteld. Voor Luc Lambrecht was het winternummer zijn laatste nummer als redacteur. Frieda Gheysens volgt hem op. De redactie kwam viermaal op een zondag in januari, april, juli en oktober bijeen, telkens in Nederland (Rotterdam).

Leidy de Boer, redactiesecretaris

BIJLAGE – OVERZICHT HAIKU BIBLIOTHEEK

Nr.    Auteur                                Titel

76      Beenackers, Ad                  Ledig erf, stel mij niet teleur – eenvoudige poëzie voor intelligente mensen

92      Beenackers, Ad                  Oude emmer, verhoor mijn gebed

10      Blyth, R.H.                         Haiku volume 1 – Eastern culture

11      Blyth, R.H.                         Haiku volume 2 – Spring

12      Blyth, R.H.                         Haiku volume 3 – Summer – autumn

13      Blyth, R.H.                         Haiku volume 4 – autumn – winter

93      Bos, Ben                            Cirkelen in het licht

44      Brouwer, Bouwe                Gras inzaaien

45      Brouwer, Bouwe                Rondvaart

46      Brouwer, Bouwe                Het zwijgen kucht

94      Brouwer, Bouwe                Onderstroom

158    Buitelaar, Marlène              The scent of music

95      Buschman, Simon              Laat licht van opzij

96      Buschman, Simon              Toen liet je het leven los

131    Buschman, Simon              Vader

132    Buschman, Simon              Fragmenten

135    Buschman, Simon              Hoog uit het blauw

144    Buschman, Simon              De spelers en het spel

145    Buschman, Simon              Mieren en pieren

17      Cobb, David                      JUST an alphabet of haiku / ZOMAAR een haiku alfabet

160    Codrescu, Ion                    Wachten in stilte / waiting in silence

18      Daniel Py                           l’Annee Haïku

21      Divers                                Toetssteen / Keywords

136    Divers                                Tussen twee oevers

137    Divers                                Vonkenregen – het beste uit 25 jaar Vuursteen

143    Divers                                HKN- ontmoetingsdag – 17 oktober 2009

147    Divers                                Een vierkantje zon – Tweede bloemlezing van Nederlandse en Vlaamse haiku

154    Divers                                Kraanvogels vliegen met mij mee

156    Divers                                Kleur bekennen

72      Fransdonk, Wim                Beter ten hele gedwaald

71      Gerits, Anton                     Landschapsbeheer

97      Gerits, Anton                     Alleen wanneer ik kijk

98      Germonpré, Christiaan       Kringloop van het licht

70      Gils, Gust                          Zevenmaal zeven haikoes – pseudojapanse verzen

36      Giskes-Pieters, Ria             Avondtrein

25      Gorter, Ida                         Welna

47      Gorter, Ida                         Eén rode klaproos

28      Groenendal, Loeke            Levensecht

99      Groenendal, Loeke            Met een blanco strippenkaart op weg

22      Grüschke, Han                   De wolken voorbij

100    Haft, Lloyd                        Slakkehuis en andere korte gedichten

140    Haikukern Noordoost        Herfstpalet

148    Haikukern Zeist                 Elementair

133    Haiku-kring Noord-Kennemerland      Overal pluisjes

79      Hansen, Ettina J.               In bloei – gedichten

80      Hansen, Ettina J.               Van bloemen vlinders krijgen – natuurgedichten

101    Hansen, Ettina J.               Maderliefjes

161    Härle, Helga                       The ball keeps rolling / de bal rolt verder

88      Hartzema, Berend              Drie of ver handen…

102    Hellemans, Karel               Horizon

103    Hellemans, Karel               Een klein heelal

146    Hellemans, Karel               De heuvels rondom

77      Hennik-Mosselman, Sari van    Barnsteen – gedichten

104    Hest, Jos van                      Vogelverschrikkers van Kimolos

78      Hiddema, Frans                 Zwart-wit gezien

86      Hiddema, Frans                 Steltlopertjes – Haiku en Senryu

90      Hiddema, Frans                 Web voor het tuinhek

105    Hiddema, Frans                 Achter gespannen vliezen

106    Hiddema, Frans                 Haren in de kam

82      Hoedemakers, Jeanine       Het groen vindt al wat herfst

83      Hoedemakers, Jeanine       Onzichtbare tastbaarheid

84      Hoedemakers, Jeanine       Het zandpad van verwachting

85      Hoedemakers, Jeanine       Het meer van minder

87      Hoedemakers, Jeanine       De beste plaats is steeds bezet

107    Hoedemakers, Jeanine       Tot bewegen aangezet

162    Hoedemakers, Jeanine       Sierlijk vallen

19      Hopman, Fred                    Het klopt in het bos

14      Hornstra, Lieuwe               Yn’e lijte fen’e bosk

81      Houwink, Roel                   Door het open raam

108    Huisman, Grietje               Codetekens op het water

109    Huizinga, Nanneke            Pijltjes in de sneeuw

110    Hulzebosch, Claire             Een toevalligheid zien

149    Kaagman, Rita                   Rita

163    Kacian, Jim                        Where I leave off

89      Kerkhofs, Arno                  Kleine Siberiade

111    Kerlen, Henri                     Een handvol haiku

112    Kerlen, Henri                     Basho – geluid van water

113    Kerlen, Henri                     Een handvol senryu

114    Kerlen, Henri                     Sporen van stilte

115    Kerlen, Henri                     In een Japanse tuin

116    Kerlen, Henri                     Diep kleurt de herfst

117    Kerlen, Henri                     Shiki – geur van chrysanten

118    Kerlen, Henri                     Issa – een druppel plukken

73      Kern Arnhem e.o.              Ik hoor mijn adem

91      Kern Den Haag                  Klepperwerk

129    Kern Den Haag                  Maan in de sloot

134    Kern Den Haag                  Oogst

29      Koelman, Ton                    Schuilen bij de oude eik

119    Lievaart, Inge                     Binnen klein bestek

30      Lofvers, Wim                     Radijs gebundeld

31      Lofvers, Wim                     Emerging

32      Lofvers, Wim                     Earth

33      Lofvers, Wim                     Ruisen / Rustling

34      Lofvers, Wim                     Wilde haver

35      Lofvers, Wim                     Zonder hoofd

37      Lofvers, Wim                     Wat is haiku?

39      Lofvers, Wim                     Een kijkgaatje

41      Lofvers, Wim                     Het hiernumaals – gesprekken met de wind

120    Lofvers, Wim                     Soms weet ik het even

152    Lofvers, Wim                     The voice of the wind

153    Lofvers, Wim                     Ipepetear

142    Lookeren Campagne, Willem van         Beelden en facetten

150    May, Marc                          De zee

121    Mesotten, Bart                   Een verre vogel

122    Mesotten, Bart                   Boven de wolken

123    Meyling, Gertrude              Alle ramen open

124    Molen, Willem J. van der   Een doodstil iemand

159    Molen, Willem J. van der   Een vijver in zee

130    Mulkom, Piet van              Maan in de sloot

27      Objedović, Milivoj             Polja Makova / The poppy field

125    Pepers, Cas J.                     Blaadjes

139    Pepers, Cas J.                     Het hele jaar rond

20      Reddingius, Hans               The elements

126    Reddingius, Hans               Vliegen op de rijst

138    Reddingius, Hans               Licht op het water

151    Reimer, Anita                     Vrije vlucht – een zoektocht in liefdestanka’s

141    Reumer, Wanda                 Samen oud worden

157    Roosink, Gerrit                  Haiku’s van het Hoogeland

38      Scott, Rob                          Cool relief

24      Smets, Marcel                    Vanuit een breed venster / from a wide window

127    Strand, Clark                      Zaden van een berk

74      Tagore                                Zwervende vogels

26      Tiel Groenestege, Piet       Knerpend grind

1        Verbeke, Geert                  Theemuts

2        Verbeke, Geert                  Bosgeesten

3        Verbeke, Geert                  Zendo

4        Verbeke, Geert                  Verschildenker

5        Verbeke, Geert                  Brother Buddha

6        Verbeke, Geert                  Jazztronaut

7        Verbeke, Geert                  Ox – haiku, haibun & tanka

8        Verbeke, Geert                  Tanka

9        Verbeke, Geert                  Destiny

42      Verbeke, Geert                  Wolf in schaapsvacht

43      Verbeke, Geert                  Verzonken

48      Verbeke, Geert                  Sprokkelgoud

49      Verbeke, Geert                  Jokerman – haibun about playing cards

50      Verbeke, Geert                  Vegen van regen

51      Verbeke, Geert                  Dauwbloesems

52      Verbeke, Geert                  Ossenhoeder

53      Verbeke, Geert                  Beeldstil

54      Verbeke, Geert                  Aarzelende ramen

55      Verbeke, Geert                  IJs

56      Verbeke, Geert                  Zenza

57      Verbeke, Geert                  Bomen zijn mongolen

58      Verbeke, Geert                  Hij

59      Verbeke, Geert                  Geheim

60      Verbeke, Geert                  Dame van het fruit

61      Verbeke, Geert                  Rondkijken

62      Verbeke, Geert                  Winter

63      Verbeke, Geert                  Toetsbaar

64      Verbeke, Geert                  Lettergrepen

65      Verbeke, Geert                  Over haiku’s & Co

66      Verbeke, Geert                  Lichte maan

67      Verbeke, Geert                  Wit

68      Verbeke, Geert                  Adem

69      Verbeke, Geert                  IJsadem

15      Verhart, Max                      Some breath

23      Verhart, Max                      Geen woord teveel / not a word too much

40      Verhart, Max                      Smoke signals

165    Verhart, Max                      Only the white

164    Vroemen, Jac                     Reis door de dag

128    Willems, Bert                     Overleven

16      Wolthers, Helena               Omzien

155    Woude Jan Willem van der Shin’nen

75      Yosano, Akiko                   De tallozen treden naar mijn hart