Jaarverslag 2014

Bestuur

Voorzitter:                          Paul Mercken
Secretaris:                         André Jillissen
Penningmeester:              Bas Kool
Lid:                                     Rob Flipse (o.m. internationale contacten)
Lid:                                     Dorine Haveman (o.m. contacten met kernen)

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2014 vijfmaal vergaderd: 23 januari, 23 maart, 17 juni, 14 augustus en 30 oktober. Alle vergaderingen vonden plaats in Bunnik, behalve die in januari. Die vond nog plaats in Vaassen.  Daarnaast heeft waar nodig besluitvorming via e-mail plaatsgevonden.

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 15 februari 2014 in De Grondslag in Bunnik. De conceptnotulen van deze vergadering werden als onderdeel van de Nieuwsbrief gepubliceerd in maart 2014.

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling van HKN is het stimuleren van studie, het lezen over en het schrijven over tanka, haiku en senryu en tevens het bevorderen van contacten tussen degenen die zich hiermee bezighouden in binnenland en buitenland. Dat wordt onder meer gerealiseerd door het uitgeven van het tijdschrift Vuursteen, Nieuwsbrief van het bestuur, Ontmoetingsdagen, onderhouden van de website, geven van workshops, promotieactiviteiten, de HKN bibliotheek en activiteiten van leden. Het bestuur heeft in 2014 het initiatief voor een mogelijk Twitter account namens HKN op een laag pitje gezet wegens het ontbreken van capaciteit dit verder uit te werken. In overleg met leden zijn de eerste stappen richting een Facebook account en een Facebook groep gezet.

Voor een kort verslag over het tijdschrift Vuursteen wordt verwezen naar de bijdrage van de redactie verderop in dit verslag.

Website en Nieuwsbrief

Zoals de vorige jaren heeft het bestuur de redactie van de Website en de Nieuwsbrief in de handen van Hetty Glashörster en Paul Mercken gelegd. Beide communicatiemiddelen vullen elkaar aan. Op de website worden berichten meteen ge­plaatst zodra daartoe aanleiding is, ten behoeve van hen die toegang tot het internet hebben. In de Nieuws­brief worden die zaken voor zover ze nog actueel zijn ook opgenomen, ten behoeve van de leden die geen internet hebben.

De Nieuwsbrief is in 2014 driemaal verschenen met in totaal 12 pagina’s A4. Een 40-tal leden kregen een papieren exemplaar, de rest een digitaal, via hun e-mail. Naast de In Memoriams van leden werd aandacht besteed aan de activitei­ten van leden en kernen, tentoonstellingen, publicaties (10),wedstrijden en uiteraard de Ontmoetingsdag in de HKN-bibliotheek te Nijmegen.

Op de homepage van de HKNsite hebben we weer een jaar gebruik mogen maken van de kunstwerken van Nioutze-Ho: de vier seizoenen plus rond de jaarwisseling een extra kunst­werk voor Nieuwjaar. Ze werden vergezeld van passende haiku’s uit de Japanse traditie.

Dorine Haveman heeft het initiatief genomen om met facebook te beginnen voor het plaatsen van haiku. en via de HKN website is er nu een link naar facebook.. Inmiddels bestaat de facebook groep uit 45 leden en zijn er dagelijks nieuwe haiku te lezen met eventueel commentaar daarop. Het bezoekersaantal van de website is opgelopen tot 1.000. Ook merken we weer aan de regel­matige verzoeken om informatie over lidmaat­schap, workshops etc. dat de site bezocht en ge­waardeerd wordt.

Het in 2013 opgezette ‘Archief’ bevat nu alle Nieuwsbrieven vanaf nummer 7,  juni 2007 tot heden.

Paul Mercken & Hetty Glashörster

Ontmoetingsdag in Nijmegen

De Ontmoetingsdag op zaterdag 4 oktober 2014 in Nijmegen mag opnieuw een succes worden genoemd. Deze keer waren we te gast in de Poëzie Centrum Nederland. Bas Kool gaf een prachtige Cd-presentatie; wij zaten op het puntje van onze stoel. Gastheer Wim van Til hield een boeiende inleiding over dieren in gedichten. De dichteres Patty Scholten gaf een voordracht. Ria Giskes droeg haar haiku voor. Er volgde een interactieve sessie o.l.v. Fieke van Mulkom en een open podium. In vier werkgroepen werden de ingezonden haiku’s besproken. Rob Flipse presenteerde de uitslag van de eerste competitie via Facebook. Al met al een Ontmoetingsdag waarop het bestuur met tevredenheid terugkijkt.

T/m 2013 werd de Ontmoetingsdag georganiseerd door de kernen. Omdat voor 2014 geen kern bereid bleek de Ontmoetingsdag te organiseren is de organisatie eenmalig ter hand genomen door een centrale werkgroep van huidige en oud-bestuursleden. Dit model van een centrale werkgroep met hulp van leden blijkt goed te bevallen. Het bestuur heeft besloten voor de komende jaren voort te gaan, d.w.z. een werkgroep waarin tenminste één bestuurslid en een paar leden. Er is dus behoefte aan leden die gezamenlijk de Ontmoetingsdag gestalte willen geven.

Workshops en promotie

Er zijn workshops en lezingen georganiseerd in 2014 waaraan het bestuur in directe of indirecte zin een bijdrage heeft geleverd, helaas minder dan voorheen. Door privé omstandigheden van (oud-) bestuursleden is HKN voor het eerst in jaren niet aanwezig geweest bij Poëzie in het Park in Oosterbeek.

HKN Bibliotheek

De HKN bibliotheek was ondergebracht in het Poëziecentrum Nederland in Bredevoort. Deze is in 2014 verhuisd naar Nijmegen en nu gehuisvest op dezelfde locatie als de Bibliotheek Gelderland-Zuid. Voor de HKN bibliotheek betekent e.e.a. geen wijziging in de dienstverlening naar de leden. Wij zijn Wim van Til dankbaar voor zijn inspanningen.

100 Oorlogsbeelden

In nauwe samenwerking met de redactie Vuursteen en Haikoe Centrum Vlaanderen is aan de leden een boekje met 100 Oorlogsbeelden aangeboden. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van Paul Mercken. Vanuit de leden heeft dit tot louter positieve reacties geleid.

Activiteiten van leden

Diverse kernen of individuele leden hebben activiteiten georganiseerd. Een in het oog springende is die van de kern Zeeland met de organisatie van het Haikufestival. Daarnaast noemen we onder meer de deelname door de kern Alphen aan den Rijn aan de bijeenkomst Bonsai van het Westen in Delft, de bijeenkomst in Oosterbeek over Haiku en Spiritualiteit en de deelname aan diverse (internationale) haikucompetities waar leden prijzen in de wacht hebben gesleept.

Verslag ledenadministratie 2014

Het aantal leden op 1 januari 2014 was 181. waarvan vijf in het buitenland (Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Zuid-Afrika). In 2014 mochten we weliswaar 11 nieuwe leden verwelkomen, maar er waren 15 beëindigingen van het lidmaatschap. Vier daarvan waren royementen door het bestuur wegens het niet-betalen van de contributie. De overige 12 waren opzeggingen in de loop van 2014 per 31 december. Wij betreuren het overlijden van 3 leden, Ton Koelman, Frank Houtman en Jac Vroemen. De meeste overige opzeggingen vermeldden niet waarom het lidmaatschap werd beëindigd. Hiermee komt het aantal leden per 1 januari 2015 op 176.

Alle leden ontvangen Vuursteen. Behalve tien exemplaren van Vuursteen voor de bibliotheek van de HKN sturen we een exemplaar naar de Koninklijke Bibliotheek, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Universiteitsbibliotheek Leiden, de Zeeuwse Bibliotheek, het Nederlands Letterkundig Museum, de uitgeverij Kairos, de uitgeverij Kontrast en de redactie van ‘Schreef’. Ook de British Haiku Society en de Haiku Society of America krijgen Vuursteen toegestuurd. Leden van het bestuur van de HKN en de redactieleden van Vuursteen en de Nieuwsbrief ontvangen enkele extra exemplaren voor ‘promotionele doeleinden’.

In 2013 zijn we begonnen om, waar mogelijk, de Nieuwsbrief via email aan de leden toe te sturen. De ruim veertig leden die geen email hebben blijven de papieren versie van de Nieuwsbrief samen met Vuursteen toegestuurd krijgen. Daarnaast zijn er enkele leden die wel een e-mailadres hebben, maar toch de papieren Nieuwsbrief willen ontvangen. Hierbij een oproep aan die leden om waar mogelijk over te stappen op de Nieuwsbrief per e-mail. Dat kan de vereniging kosten besparen.

Omdat Jan Schroten bij nader inzien niet de ledenadministratie ging verzorgen is deze functie tijdelijk waargenomen door André Jillissen. Naast zijn bestuurslidmaatschap stopt hij ook met deze functie. Sjaan Bos is bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

André Jillissen, ledenadministrateur a.i.

 

Vuursteen

Het tijdschrift verscheen in de maanden maart, juni, september en december. In totaal heeft de redactie 116 stukken kopij ontvangen. Het gaat hierbij om de verzameling van verzen voor het ingezonden werk, artikelen, haibuns, de kukai, de opgaverubriek, boekbesprekingen, nieuwe publicaties, verslagen, mededelingen en vonkjes.

80 keer leidde dit tot publicatie in deze jaargang. Voor het ingezonden werk werden aan Riet De Bakker gemiddeld247verzen per nummer ingestuurd.In totaal werden hieruit 122 haiku’s en tanka’s in de rubriek ‘Keuze uit ingezonden werk’ of als ‘vrij blad’ gepubliceerd. Dit is 12,3% van alle verzen die voor het ingezonden werk werden ingestuurd en het gemiddelde ligt iets lager dan in 2013 (toen was het bijna 13%).

De jaargang telde in totaal 140 pagina’s.In de vier nummers werden 43 pagina’s volledig gevuld met poëzie: verzen uit het ingezonden werk, vrije bladen, de overige pagina’s met, bijvoorbeeld, de verzen uit de kukai, de bekroonde verzen en uit artikelen die vrijwel volledig met verzen waren gevuld.

Van verschillende auteurs werden haibuns gepubliceerd (5,5 pagina’s). 54,5 pagina’s werden gevuld met artikelen, 9 door de ‘opgaverubriek’, 14 met boekbesprekingen en tot slot vulden de ‘nieuwe publicaties’, ‘mededelingen’ en ‘vonkjes’ nog eens 14 pagina’s. Op heel veel van deze pagina’s vinden we ook haiku’s of tanka’s.

De uiteindelijke keuze voor publicatie in een bepaald nummer van de kopij die voor plaatsing door de redactie werd aangewezen, werd steeds gemaakt door de eindredacteur (Marian Poyck) in overleg met de hoofdredacteur (Ferre Denis).

Er zijn nog stukken kopij, één uit 2011 en één uit 2012 bewaard gebleven omdat de redactie hier “nog iets mee wil gaan doen”. Tevens liggen er nog een flink aantal artikelen van Wirth uit 2013 op de plank.

In april hebben we afscheid genomen van Karel Hellemans. Hij was vanaf het allereerste begin betrokken bij Vuursteen. Zijn plaats is ingenomen door Luc Lambrecht uit België. De redactie bestaat verder uit de Vlamingen: Ferre Denis (hoofdredacteur, Riet De Bakker en Walter Vereertbrugghen en de Nederlanders: Marian Poyck (eindredacteur), Leidy de Boer (secretaris), Arnold Vermeeren en Helena van den Enden.

De redactie kwam viermaal op een zondag in januari, april, juni en september bijeen, eenmaal in België (Leuven) en driemaal in Nederland (Rotterdam).

Leidy de Boer, redactiesecretaris

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *