Jaarverslag 2015

Bestuur

  • Voorzitter:                           Arie de Kluijver
  • Secretaris:                           Henk van der Werff
  • Penningmeester:               Bas Kool
  • Lid:                                       Rob Flipse (o.m. internationale contacten)
  • Lid:                                       Paul Mercken

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2015 viermaal vergaderd: 4 maart (Bunnik), 18 mei (Hoogland), 25 augustus (Bunnik) en 20 november (Hoogland). Daarnaast heeft waar nodig besluitvorming via e-mail plaatsgevonden.

Tijdens de vergadering van 25 augustus is er een bestuurswisseling geweest. Paul Mercken heeft zijn voorzitterschap overgedragen aan Arie de Kluijver, Henk van der Werff is secretaris geworden.

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 21 februari 2015 in De Grondslag in Bunnik.

 

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling van HKN is het stimuleren van studie, het lezen over en het schrijven over tanka, haiku en senryu en tevens het bevorderen van contacten tussen degenen die zich hiermee bezighouden in binnenland en buitenland. Dat wordt onder meer gerealiseerd door het uitgeven van het tijdschrift Vuursteen, Nieuwsbrief van het bestuur,  Ontmoetingsdagen, onderhouden van de website, geven van workshops, promotieactiviteiten, de HKN bibliotheek en activiteiten van leden.

Voor een kort verslag over het tijdschrift Vuursteen wordt verwezen naar de bijdrage van de redactie verderop in dit verslag.

 

Website, Facebook en nieuwsbrief

Dit jaar is er een overgang geweest naar een nieuwe website. Deze nieuwe website is sinds mei 2015 samengevoegd met de website van de stichting haiku.nl en is te vinden op www.haiku.nl. De redactie van de website wordt gevormd door Arie de Kluijver en Henk van der Werff.

Op de nieuwe website is er ook plaats voor oude jaargangen van “Vuursteen”. Artikelen die 5 jaar of ouder zijn worden hier geplaatst.

Het bezoekersaantal van de nieuwe website ligt tussen de 700 en 1200 bezoekers per maand die bij elkaar bijna 30.000 pagina’s hebben bekeken. In de vakantiemaanden loopt het bezoekersaantal terug, maar in de maanden juni en december ligt het aantal op 1200.

Er is een nieuwe vorm voor de nieuwsbrief geïntroduceerd en wel via de mail. Ook niet leden kunnen deze toegezonden krijgen via de website. Leden zonder internet / e-mail krijgen de nieuwsbrief nog per post opgestuurd. De digitale Nieuwsbrief is in 2015 driemaal verschenen.

Op Facebook zijn inmiddels 2 afdelingen actief:

  • De bestaande Haiku Nederland Groep, beheerd door Marjan Bertrums en Arie de Kluijver, waar inmiddels 106 leden gebruik van maken.
  • De 2e afdeling – Vuursteen – flint genaamd wordt beheerd door Bouwe Brouwer. Hier worden – oude – artikelen uit Vuursteen geplaatst die actueel zijn of in een discussie in de HNG relevant zijn. Ook worden er artikelen van internationale haiku afdelingen geplaatst.

Henk van der Werff (secretaris HKN)

Ontmoetingsdag in Nijmegen

De ontmoetingsdag – met het thema “muziek” – is gehouden op zaterdag 17 oktober 2015 in het Poëzie Centrum Nederland in de bibliotheek van Nijmegen. Na de opening door HKN-voorzitter Arie de Kluijver krijgt Frans Terryn, voorzitter van de Vlaamse haikukern “De fluweelboom” het woord die een lezing houdt over haiku en zijn kern, waarin veel haiku’s over muziek opgenomen zijn.

Na de lezing is er een open podium voor en na de lunchpauze, waar veel leden gebruik van maken. Tijdens de lezing van Frans Terryn en het open podium maakt Jeroen Vermaas, lid van de “Nederlandse Ikebana Vereniging” vier prachtige bloemstukken die gebaseerd zijn op haiku’s van oude Japanse meesters. Als afsluiting van het open podium presenteert hij zijn bloemstukken.

Kees Kort geeft hierna een concert op zijn shakuhachi en laat ons kennis maken met deze traditionele Japanse fluitmuziek. Als laatste worden door de leden haiku’s besproken die tijdens de ontmoetingsdag zijn ontstaan en voor deze gelegenheid zijn meegenomen.

Voor de ontmoetingsdag van 2016 is Tini Haartsen-Slappendel coördinator.

Workshops en promotie

Er zijn workshops en lezingen georganiseerd in 2015 waaraan het bestuur in directe of indirecte zin een bijdrage heeft geleverd, helaas minder dan voorheen. Door privé omstandigheden van (oud-) bestuursleden is HKN voor het eerst in jaren niet  aanwezig geweest bij Poëzie in het Park in Oosterbeek.

Tijdens het evenement Bonsai van het Westen op 13 en 14 juni in de botanische tuin van de Technische Universiteit te Delft is promotie gemaakt voor haiku. Met begeleiding van fluitiste Truus Halma hebben Tini Haartsen-Slappendel en Arie de Kluijver twee Haiku presentaties gegeven. Er was ook een stand ingericht. Veel dank aan de stand bemensing van haiku kern Alphen aan de Rijn en haiku kern Rotterdam: Tineke van Ispelen, Marian de Wit, Arnold Vermeeren en zijn partner.

In Leiden werd in het voorjaar een workshop stoepkrijthaiku georganiseerd. De kern Leiden heeft een speciale band met de Leidse Ekklesia. In het najaar werd een haiku workshop gehouden en in het decembernummer van het blad “Hooglandse Nieuwe” heeft de Leidse kern een aantal haiku’s gepubliceerd.

HKN Bibliotheek

De HKN bibliotheek was ondergebracht in het Poëziecentrum Nederland in Nijmegen en is gehuisvest op dezelfde locatie als de Bibliotheek Gelderland-Zuid. Wij zijn Wim van Til dankbaar voor zijn inspanningen.

Jubileumbundel

In 2015 bestond Haiku Kring Nederland  35 jaar en dat hebben we gevierd we met een jubileumbundel vol haiku, senryu en tanka. Geschreven door onze leden, voor onze leden.

Het aantal deelnemers was met in totaal 98 inzendingen aanzienlijk hoger dan verwacht. We zijn trots op al onze leden en we vinden het geweldig dat zovelen hun gedichten met ons hebben gedeeld.

Haikukernen

Momenteel zijn er meerdere kernen actief, te weten:

– Almere (eind 2015 begonnen, zijn nog in de opstartfase)

– Alphen aan de Rijn

– Arnhem (eind 2015 begonnen, zijn nog in de opstartfase)

– Haaglanden (doorstart van de kern Den Haag)

– Leiden (nieuw)

– Midden-Nederland

– Noordoost (Groningen)

– Rotterdam

– Zaanstad

– Zeeland

Het bestuur prijs zich gelukkig dat er in 2015 enkele nieuwe kernen bij zijn gekomen.

 

Verslag ledenadministratie 2015

 Aantal leden op 1-1-2015                                177

Overleden leden                                                    3

– Carla Mostert

– Thérèse Roelofs

– Marjo van Horssen-Wanink

Aantal opzeggingen                                              9

Nieuwe leden                                                       26

____

Aantal leden per 1-1-2016                             191

In 2015 zijn er geen royementen geweest. De reden van de opzeggingen zijn niet bekend.

Alle leden ontvangen Vuursteen. Behalve 5 exemplaren van Vuursteen voor de bibliotheek van de HKN sturen we een exemplaar naar de Koninklijke Bibliotheek, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Universiteitsbibliotheek Leiden, het ZBplanbureau en Bibliotheek van Zeeland, het Nederlands Letterkundig Museum, de uitgeverij Kairos, de uigeverij Kontrast en de redactie van “Schreef”. Ook de British Haiku Society en de Haiku Society of America krijgen een exemplaar van Vuursteen toegestuurd. Leden van het bestuur van de HKN en de redactieleden ontvangen enkele extra exemplaren voor “promotionele doeleinden”.

Sjaan Bos(ledenadministrateur) / Henk van der Werff (secretaris)

Jaarverslag Vuursteen 2015 

Het tijdschrift verscheen in de maanden maart, juni, september en december. In totaal heeft de redactie 101 stukken kopij ontvangen. Dit is ruim 10% minder dan in het jaar 2014. Het gaat hierbij om de verzameling van verzen voor het ingezonden werk, artikelen, rubrieken zoals De klassieken herlezen en Dichter bij het gedicht, haibuns, de kukai, de opgaverubriek, boekbesprekingen, nieuwe publicaties, verslagen, mededelingen en vonkjes.

In 75 keer leidde dit tot publicatie in 2015 of de kopij zal in 2016 gepubliceerd worden. Voor het ingezonden werk werden aan Riet De Bakker gemiddeld 261 verzen per nummer ingestuurd. In totaal werden hieruit 81 haiku’s en tanka’s in de rubriek Keuze uit ingezonden werk of als Vrij blad gepubliceerd. Dit is 7,8 % van alle verzen die voor het ingezonden werk werden ingestuurd. Het percentage ligt beduidend lager dan in 2014 (toen was het bijna 12,3 %).

De jaargang telde in totaal 140 pagina’s. In de vier nummers werden 47 pagina’s volledig gevuld met poëzie: verzen uit het ingezonden werk, vrije bladen, de overige pagina’s met (bijvoorbeeld) de verzen uit de kukai, de bekroonde verzen en uit artikelen die vrijwel volledig met verzen waren gevuld.

Van verschillende auteurs werden haibuns gepubliceerd (6 pagina’s). 47 pagina’s werden gevuld met artikelen, 13 door de Opgaverubriek,  17 met boekbesprekingen en tot slot vulden de Nieuwe publicaties, Mededelingen en Vonkjes nog eens 13 pagina’s. Op heel veel van deze pagina’s vinden we ook haiku’s of tanka’s.

De uiteindelijke keuze voor publicatie in een bepaald nummer van de kopij die voor plaatsing door de redactie werd aangewezen, werd steeds gemaakt door de eindredacteur (Marian Poyck) in overleg met de hoofdredacteur (Ferre Denis).

Er zijn nog stukken kopij uit eerdere jaren bewaard gebleven omdat de redactie hier “nog iets mee wil gaan doen”. Tevens liggen er nog een flink aantal artikelen van Wirth uit 2013 op de plank.

In de redactie zijn geen wijzigingen geweest, ze bestaat uit de Vlamingen: Ferre Denis (hoofdredacteur), Riet De Bakker, Walter Vereertbrugghen en Luc Lambrecht en de Nederlanders: Marian Poyck (eindredacteur), Leidy de Boer (secretaris), Arnold Vermeeren en Helena van den Enden.

De redactie kwam viermaal op een zondag in januari, maart, juni en oktober bijeen, telkens in Nederland (Rotterdam).

Leidy de Boer, redactiesecretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *